♦آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

خرید خودرو  و نگهداری از آن جزء مسائلی ست که توجه زیادی را به خود جلب کرده و

هرروزه بحث ها و راهکارهای مختلفی در این مورد قابل ارائه است.مطلب امروز آرین تست وآموزشگاه فنی

نخبگان

در همین راستا با موضوع آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو به راهکار های مراقبت ازخودرو می

پردازد.

آرین تست با طرح موضوع مراقبت از خودرو در مقاله آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو سعی

در ارائه مطالبی دارد

که به شما کمک میکند بتوانید از خودروی خود چندین سال استفاده کرده و از لحاظ هزینه ای

هم خیلی درگیر هزینه های بالا نشوید.

با ما همراه باشید با مطلب آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

روشهاي بررسي شده جهت كاهش نيروي درگ
در ايـن قسـمت بـه صـورت دو بعـدي و سـه بعـدي بـه بررسـي جريان

بر روي خودروي پرايد، ميپردازيم. ميدانيم كه در

ايرودينامـيك اتومبـيل معمـولا فشار استاتيك و توزيع آن حول اتومبيل مورد

توجه ميباشد. با توجه به كانتورهاي فشار حول

اتومبـيل، فشـار در برخـي نواحي بيش از فشار محيط و در برخي نواحي

كمتر از فشار محيط است. فشار روي شيشة عقب و

صـندوق عقـب هـم معمولا كمتر از فشار محيط ميباشد. زيرا انحنا در اين

قسمتها همچنان ادامه دارد. در اين ناحيه احتمال
جدايي جريان بسيار زياد است و از ديدگاه ايروديناميك، جزئيات سطوح

در اين ناحيه، نيازمند بيشترين توجه ميباشد. الگوي

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

عمومـي جريان هوا در بالا و اطراف اتومبيلها نشان ميدهد كه جريان طرفين

اتومبيل به داخل اين ناحية كمفشار كشيده شده

در تركيـب با جرياني كه از روي سقف ميآيد، در پشت اتومبيل ايجاد گردابه ميكند.

بنابراين از آنجا كه ناحية جدايي بزرگي

در قسـمت عقـب اتومبـيل وجـود دارد، بيشـترين نيروي پسا از اين ناحيه ناشي

ميشود و در همين قسمت است كه در زمينة

كـاهش نـيروي پسـا بـايد كار كرد. به منظور بهبود ايروديناميكي خودرو،

ايدههاي متعددي به ذهن رسيده، بررسي گرديد. اين

ايـدهها به طور خلاصه و به ترتيب در زير آورده شدهاند. اما در بخش نتايج،

تنها دو ايدهاي كه نتيجة مناسبتري داشته، و نيز

كاراتر ميباشند، به طور كامل شرح داده خواهند شد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

١ -تزريق هوا
جهت تضعيف گردابههاي پشت خودرو، اولين ايدهاي كه به ذهن رسيد،

تزريق هوا از سپر عقب به سمت بيرون بود. با تزريق

هـوا ممكـن اسـت بـتوان تا حدي از شدت جدايي جريان در اين ناحيه جلوگيري كرد.

در تحليل دو بعدي جريان، اين روش

امـتحان شـد. بـه مـنظور تزريق هوا به بيرون، محلهاي متفاوت و مقادير

مختلفي انتخاب شدند. اين قسمتها بر اساس محل

تزريق، دستهبندي شده و در قسمت نتايج، به ترتيب شرح داده خواهند شد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

٢ -باز نمودن قسمتي از كف اتومبيل
بـه منظور عملي نمودن ايدة تزريق هوا از روي سپر به بيرون، بايد راهي براي

تزريق يا مكش اين هواي اضافي پيدا ميشد. 

توجـه بـه افـزايش فشـار موضعي در قسمت عقب اتومبيل و كم

بودن فشار در زير ماشين، تصميم بر اين شد كه قسمت كف

اتومبـيل يعني زير صندوق عقب باز در نظر گرفته شود و روي سپر هم

تعدادي سوراخ فرض شود. انتظار ميرفت كه به دليل

اخـتلاف فشـار، جـريان در ايـن قسـمت برقـرار شـود و هـدف مورد نظر تحقق يابد.

مدلهاي متفاوتي از نظر شكل و تعداد

سـوراخهـاي ايجاد شده در سپر و نيز شكل فضاي خالي ايجاد شده در كف،

تست شد. اما در تمام آنها در اين فضاي خالي،

گردابه تشكيل شد و مانع از برقراري جريان در اين منطقه گرديد. 

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

٣ -ايجاد لوله به جاي باز كردن كف اتومبيل
همـانطور كه گفته شد. بين قسمت عقب خودرو با كف آن اختلاف فشار وجود دارد

و در بخش عقب اتومبيل فشار بالاتر از

كـف آن است. بنابراين به منظور از بين بردن گردابة تشكيل شده در

فضاي خالي كف خودرو، ايدهاي كه به ذهن رسيد، ايجاد
٤
يـك لوـله در هميـن مسـير بـه جـاي بـاز كـردن كف زير صندوق بود.

لذا لولة مورد نظر با قطر ٥/١٣ سانتيمتر و طول ١٣٠

سـانتيمـتر ايجـاد شـد. انـتظار ميرفت كه در لوله، جريان از پشت سپر

به سمت كف اتومبيل برقرار گردد. در اين حالت اگر

جـريان در لوـله برقـرار ميشد، هدف مورد نظر تأمين ميشد. تحليل جريان

حاكي از اين بود كه در اين حالت جريان ضعيفي

برقرار شده است و جهت آن همانطور كه انتظار مي رفت، از پشت اتومبيل

به سمت كف ميباشد. اما نتايج تحليل اين مدل، از

ديدگـاه كـاهش پسـا رضـايتبخـش نبود، چرا كه اين برقراري جريان باعث افزايش

ميزان ضريب پسا تا ٤٧/٠شد. علت اين
مسأله ايجاد اغتشاش در جريان زير خودرو است.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

٤ -ايجاد لوله از سپر عقب به پشت شيشة عقب
كانـتور فشـار در مدل دو بعدي ساده نشان ميدهد كه فشار در ناحية پشت

اتومبيل بيشتر از فشار در پشت شيشة عقب است.

لـذا، مسـالهاي كـه در اين شرايط به ذهن ميرسيد، اين بود كه شايد

بتوان از نتايج قبلي براي كم كردن اثر گردابة پشت شيشة

عقـب اسـتفاده كرد. براي اين منظور لولهاي از سپر عقب به پشت شيشة

عقب و انتهاي صندوق در نظر گرفته شد. زيرا انتظار

مـيرفـت بـا اخـتلاف فشاري كه در اين دو منطقه وجود دارد جرياني در لوله برقرار گردد.

مدلهاي متعددي براي اين منظور

ساخته شد كه محل لوله و قطر آن در هر يك از اين مدلها متفاوت بود. با تحليل

جريان حول خودرو در اين مدلها، مشاهده
شد جريان در لولة مذكور به سمت بالا برقرار ميگردد زيرا همانطور كه گفته شد،

فشار در قسمت عقب خودرو بيشتر از فشار
در پشـت شيشـة عقـب اسـت. با برقراري اين جريان يك حالت مكش ضعيف روي

سپر ايجاد ميشود و گردابة پشت شيشة

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

عقـب نـيز ضعيف ميگردد. پس از بررسي مدلهاي متعدد لوله از نظر ابعاد،

هندسة بهينة لوله بدست آمد. با تحليل جريان در
نهايـت مشاهده شد كه در مدل بهينه، ميزان نيروي پسا تا حدود ٧ درصد

كاهش پيدا ميكند. به دليل حاصل شدن نتيجة بسيار
خوبـي از ايـن ايده، اين موضوع در حالت سه بعدي هم پيگيري شد.

در مدل سه بعدي نيز جريان به سمت بالا برقرار شد، با

مشـاهدة بـردارهاي سـرعت در مدل سه بعدي، نتايج مدل دو بعدي

كاملاً تأييد شد زيرا در حالت سه بعدي نيز گردابة پشت

شيشة عقب ضعيف شد و در نهايت، ضريب نيروي پسا به ميزان ٥ درصد كاهش يافت. 
٥ -پوشاندن تجهيزات كف خودرو توسط يك سطح صاف
پـس از تحقيقاتـي كـه در رابطه با ايروديناميك خودرو و

روشهاي كاهش پسا انجام شد و با مطالعه بر روي مقالات متعدد در اين

زميـنه، اهميـت پوشاندن تجهيزات كف خودرو كاملاً مشهود گرديد، چرا كه

بررسيها نشان ميدهد كه صاف بودن كف خودرو در
كـاهش نـيروي درگ تاثـير بسـزايي دارد. سيسـتم تعلـيق، سيستم تخلية

گازهاي خروجي موتور (اگزوز) و ساير اجزا بيرون زده از
قسمت زير بدنه باعث ايجاد نيروي پسا ميشوند. جريان هوا در اين ناحيه

حالت برشي دارد، زيرا سرعت آن از صفر بر روي سطح
جـاده به سرعت حركت اتومبيل در كف اتومبيل ميرسد. سرعت جريان،

ميان زمين و زير اتومبيل، به دليل حالت همگرايي بين اين
دو از سـرعت جـريان آزاد هـم بالاتـر ميرود. لذا راه علاج شناخته شده

براي كاهش پساي قسمت زير بدنه، استفاده از يك صفحة
صاف با سطحي نرم در زير بدنه (سيني زير بدنه) است.

هشدار

متاسفانه اخیرا مشاهده شده است برخی از افراد فرصت طلب,

بدون داشتن دانش کارشناسی رنگ خودرو و عدم آگاهی کامل از مبحث

مهم کارشناسی رنگ خودرو اقدام به برگزاری دوره های آموزش کارشناسی و

تشخیص                                         رنگ                                  شدگی

خودرونموده و باعث ایجاد مشکلاتی در این زمینه برای علاقمندان حوزه کارشناسی رنگ خودرو شده اند.

 

تبلیغات کاذب

ونیز افردی با دادن آگهی در سایت های مختلف اینترنتی به بهانه آموزش از

علاقمندان به رشته کارشناسی رنگ خودرو مبالغی را دریافت کرده و پس از آن

جوابگوی افراد نمی باشند.

لذا خواهشمندیم به هیچ عنوان قبل از حضور و اطمینان از صحت

گفته افراد هیچگونه مبلغی را به حساب هیچ فردی واریز ننمایید.و قبل

از هرگونه اقدامی با کارشناسان آموزشگاه فنی نخبگان مشورت کنید.

نحوه برگزاری جلسات آموزشی و مزایای آموزشگاه

آموزش ها به دو صورت کارگاهی تئوری و عملی فوق العاده حرفه ای تحت نظر

اساتید مجرب دانشگاهی انجام می شود.

اسکان                        رایگان             و                اعطاء            مدارک          داخلی           بین      المللی     و

پذیرش دانشجو و همچنین اعطاء نمایندگی به دانشپذیران محترم از جمله مزایای آموزشگاه

فنی نخبگان می باشد.

پل های ارتباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر,انجام هماهنگی,ثبت نام,نحوه برگزاری و آگاهی از

سر فصل های آموزش کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی خودرو و آموزش ریکاوری

رنگ خودرو با کارشناسان مجرب آموزشگاه در تماس باشید.

• پل های ارتباطی ما:

۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷ – ۰۹۳۵۹۱۳۰۴۹۹ – ۰۹۱۴۰۲۵۷۰۰۱ – -03134417887۰۳۱۳۳۲۴۸۳۲۷-03133332718

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان